Dünyanın İlk Modüler İşitme Sistemi

İşitme Sanayii’nde Yeni Bir Kategori

Kreatif özelliklere sahip Tie’nin sinyal iletimi, kulağın doğal çalışma sisteminin uyarlamasına dayanır. Tie, kulak kepçesinin fonksiyonlarının tümünü kullanmak için olabildiğince titiz davranır.

Konvansiyonel kulak arkası işitme cihazlarında ise, Pinna (kulak kepçesi) fonksiyonları ihmal ediliyor. Sinyal kavrama sorunlarının azaltılması için farklı yazılımlar kullanılıyor, halbuki hiçbir yazılım Pinna fonksiyonlarını taklit edemez.

Play Video

Yeni Nesil
Tie İşitme Cihazlarının
Avantajları

 • Pinnanın doğal çalışmasında istifade ediyor
 • Yönü tayin etmek kolaydır
 • Gürültülerin etkisi daha düşüktür
 • Algılama için önemli olan tüm ünsüzler daha anlaşılır
 • Mikrofon Tragus’un arkasında (kanalda) olduğundan rüzgârın etkisi düşüktür
 • Müzikte mükemmel yüksek performans sunuyor.
 • T-FIS ile harika terapi olanağı sunuyor
 • Mikrofon ve hoparlör kulağın içinde olduğundan en doğal iletim hattını kuruyor
 • Mini ve sıra dışı tasarımıyla mükemmel estetik görünüm sunuyor

Helix TIE | İşitmede Yeni Trend

TIE sadece yeni bir dizayn değil, aynı zamanda yeni bir kullanım tarzını sunuyor.

Pinna Etkisi

Doğal işiten, dünyaya farklı bakar.

Pinna Etkisi

Pinna (kulak kepçesi)’nin sunduğu faydalar;

1- Sesin doğal yönünü tespit eder, özellikle 2 ile 8 kHz arasında mükemmel fayda sağlar
2- Önden gelen sesin rahat algılanabilmesi için (özellikle 2-5 kHz arası) arkadan gelen ses, 3 ile 5 dB arasında baskılanır.
3- Ünsüz harflerin algılanmasına katkı sunar
4- Yüksek frekansların iletilmesine olanak tanır 5- Gürültüleri baskılar
6- Doğal işitmeye olanak tanır
7- Doğal algılamaya katkı sunar

Pediatri Yeniden Şekilleniyor

Bebek ve çocukları mini işitme cihazı boyutuyla tanıştırıyor

Yüksek kullanım konforu sunuyor

Kulak arkasına yerleştirilen mini cihaz, özellikle bebeklerde kullanım olanağını artırıyor

Farklı konektör boyutlarıyla uygulamayı kolaylaştırıyor

Tüm yaşlara verilebiliyor

Open veya kapalı uygulama yapılabiliyor

Transdüserlerin değişimiyle farklı işitme kayıplarına uygulanabiliyor

Uygulama alanı: Hafiften çok ileri dereceli işitme kaybı

Daha fazlasına mı ihtiyacınız var?

Form üzerinden ya da direkt olarak destek hattımızı arayarak uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz!

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İZİN FORMU

1.AÇIKLAMA VE AYDINLATMA: Ear Teknik İşitme Cihazları A.Ş. (Şirket) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz açık rızanız ile iş bu izin formunda belirtildiği ve şekilde işlenecektir. Konu hakkında iş bu yazılı beyanla ve ayrıca sözlü bilgilendirme yapılmıştır.

2.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI: İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; Sizlerin beyanlarınıza istinaden veya çalışanlarımız, tedarikçi ve SGK gibi kamu tüzel kişileri aracılığıyla; satış ve satış sonrası servis sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla toplanan kimlik ve ehliyet belgelerinde yer alan özel nitelikli kişisel veriler (din ve kan grubu bilgileri gibi) sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ SÜREÇTE VE HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLİR?

İş ve iç denetim süreçlerinin yönetimi, çek/senet takip ve istihbaratının yapılması ve ödemelerin gerçekleştirilmesi, bankalara gerekli ödemelerin yapılması, alacak ve faturaların takip edilmesi ve devirlerinin yapılması, muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve teyitlerin yapılması, müşteri portföyü oluşturulması, müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi (yargılama konusu, milli güvenliği ilgilendiren hususlar veya bilimsel çalışmalar gibi, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, risk yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, ürün teknik hizmet takibi ve taleplerinizin değerlendirilmesi, işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, şikâyetlerinizin değerlendirilmesi, ilgili mevzuat gereği idari makamlarca öngörülen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bilgilendirme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. Satış ve servis sonrası süreçte; sözleşmesinin kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz satış ve satış sonrası servis başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde dahi işlenebilecektir.

4.HAKLARINIZ NELERDİR?

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi, yönetmelik ve kurum kararları uyarınca; kişisel veri sahibi olarak Ear Teknik İşitme Cihazları A.Ş.’ye başvurmak suretiyle talep haklarınız: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Talepler 30 gün içerisinde neticelendirilir ve masraf gerektirirse bunu karşılamanız istenebilir. Taleplerin olumlu veya olumsuz değerlendirilmesi hakkında şirketin taktir yetkisi mevcuttur.

5.KVK Kanunu’nun 13.maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Ear Teknik İşitme Cihazları A.Ş’ye yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler için kullanabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’na www.eartechnic.com  adresinden ulaşabilirsiniz.

Ear Teknik İşitme Cihazları A.Ş’nin tarafıma ait kişisel verileri yukarıda açıklanan yollarla toplamasına ve işlemesine izin veriyorum.

Kişisel Veri Sahibi;

Adı Soyadı:………………………...… Tarih: ……/……/2020  İmza:……………..
En Yakın Helix İşitme Merkezini Ziyaret Edin!

Helix Konsept Kliniklerde işitme ve kulak çınlaması testlerini ücretsiz olarak yaptırıp uzmanlarımızdan danışmanlık alabilirsiniz.

İşitme Uzmanlarımızdan Telefonda Destek Alın!

Bir işitme uzmanımızdan telefonda hızlı destek alabilirsiniz!

ARA:

0 850 346 75 78
  Profesyoneller İçin Helix